+55 61 3367 6303 #20 info@karlaosorio.com

Gab Arte k2o art Wang Qinsong. Follow Him.Fotografia.130x300cm.2010